Vintersbølle Blegeri og Linnedfabrik: L.M. Wedels: Nyraad, Blegen og Køng

Nedenstående er et uddrag af L.M. Wedels “Indenlands Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provinser i årene 1799-1804″, Odense 1806, bd. 2 [Bd. 1 er trykt i København 1803]

Om Nyraad: side 157:

Nyrood, en Bondeby, men har nogle Kjøbstads Friheder, her ere mange velbyggede Huse og kjønne Haver, Jordens Afgrøde var fortræffelig, da jeg just saae den engang i Høstens Tid, men jeg har seet Byen flere Gange siden.  Herfra giver Wordingborg sig got ud og vises større end den virkelig er.  Denne Bye synes og at være Stadens Forstad, og i Fordums Dage har den ventelig været et Stykke af selve Staden.

Om Blegen: side 160:

Overfarten over Grønsund til Falster er omtrent 2 Miil, og man seer adskillige Øer i Nærheden, Rybergs prægtige Blegeri ved Westerbæk…

Om Køng: side 285:

Kiøng Væver-Seminarium, hvor Bønderdrengene fra adskillige Godser tillæres efter den Skotske Maade at væve lærred og Drejl, blev af Hr. Conferenceraad Ryberg bygget 1781, og bestaar i en anselig Hovedbygning af 12 Fag og en stor Quist, 2 Sidebygninger, hver af 16 Fag, inrettet til 21 Væve, opførte af Brandmuur og teglhængte.  Heglehuset er bygget i 1784, 16 Fag bindingsværk, Teglhængt.

Hørmøllen, hvor Hørren bliver braget og sliettet med en hest, bindingsværk 20 Fag, teglhængt, bygget 1785, brændt af og 1786 opbygget igen.

Spindeskolen bygget 1778, 9 Fag, Brandmuur og teglhængt.  Heglemesterens Huus 9 Fag Bindingsværk, teglhængt, bygget 1785.  Spolehuus 9 Fag Bindingsværk teglhængt, bygget 1785.  Vævermesterens Huus 11 Fag, Bindingsværk, teglhængt, bygget 1785.  Hospitalet 12 fag Grundmuret, teglhængt, indrettet til 10 fattige, da hver nyder foruden frit Huus 10 Rd, Tørv, Ertvaskat?  Med frie Docter og Medicin.  I hver Værelse, som alle er begipsede, ere 2 personer, hver sover for sig.  Mandfolkene har deres værelser for sig alene, ved hver Stue er et lille Kjøkken og spisekammer, desforuden er den Stue for Syge og en Storstue hvor de kan samles til bøn og selvskabelig Arbejde, bygget 1793.  Et Hus til Væver Folkenes Soveværelse.  Et simpelt Fæstehuus hvor 5 Folk væver.  En Læse og Spindeskole i Ring, Bindingsværk, 15 Fag, Straaetag.  I Vintersbølle er indrettet en Bleg efter den engelske Måde, bestaar af Stuehuus 13 Fag, et Tørvehuus 11 Fag 2 Etager, en Vaskemaskine, alt Bindingsværk med Straae, bygget 1800.  I Kiøng er et Gæstgiverhuus 9n Fag Bindingsværk, Straaetag og Sidebygningen 8 Fag.  Forpagterens Længe 15 Fag Bindingsværk, teglhængt.  Mejeriet 15 Fag Bindingsværk og Straaetag, Laden 38 Fag bindingsværk, Straaetag.  Huset hvori Kiernemøllen er, 6 Fag Bindingsværk, Straaetag.  Svineogle 10 Fag Bindingsværk, Straaetag.  Bryggerhuset 9 Fag Bindingsværk teglhængt.  Gartnerens Huus 9 Fag, Bindingsværk, teglhængt.  Foruden er på Hovmarken og i Byen i Conferenceraad Rybergs Tid 25 nye Huuse og i Vintersbølle bygt 4 huse.  Hovmarken vare førend Bønderne fik Ejendom 11, men siden 1798 blev 2 Marker inddelt til Huuslodder og bygt med Huse og 3 Marker, forpagtet til Bønderne, de øvrige 6 ere nu inddeelte i 13 Marker.  Høravlen dette vigtige Fag for Fædrelandet, har været og bliver her en vigtig Gjenstand, Brakmarken bliver besaaet med Hørfrøe og dens Behandling og Forædling til Lærred og Drejl vil forskaffe Staten ej alene endnu større Folkemængde, men ogsaa den i de sidste Aar tiltagende Huusmandsstand giver den saavelsom deres Børn tilstrækkelig Ophold, da man i modsat Fald ej indseer hgvor alle de Børn som avles paa 3 a 4 Tønder Land skal finde Ophold.  Naar de forstaaer Hørrens rigtige Behandling, saa kan de faae 3 a 4 Skjepper Hørfrøe, spinde og væve den i frie Agerdyrknings Timer, sælge deres Lærred og Drejel, og vi skal kunne concurrere med fremmede Nationer, hvor vort Hørfrøe er allerede bekjendt i Vestphalen og Skotland, og kan det komme derhen før Saae Tiden saa er ingen Tvivl om ders Afsætning.  Siden man begyndte med Høravl her paa Gaarden, saa har Bønderne avlet saa meget at de ej meer kjøber fra Kjøbmanden, men derimod begynder de allerede at sælge Frøet til ham, man veed den Bonde som har faet 3 a 4 Tønder Hørfråe, og solgt heglet Hør til Kjøbstæderne.  Kløveravl har for længe siden paa Kiøngs Godser været overalt og Fræets gode Behandling har forskaffet dem fortrindelig Afsats.  I Vintersbølle er 175 Tdr. Land indhegnet til Skov, og Forstmænd forsikre: at, af und Skov skal den være den bedste som er seet i Landet; der er omtrent 700 Favne Steengjerde sat omkring Skoven, og dermed continueres aarlig.  Bønderne ere Selvejere, deres Hardkorn er lidt over 5 Tønder og Areal af Ager og Eng Jord omtrent 136 a 40 Tønder for det meste mose, undtagen 3 Mænd i Lundbyetorp, en besynderlig Omstændighed i denne Egn, og deres Jorder er kun maadelig; I Almindelighed er Jorden Muld, kun faa Stæder Leer.

Kiøng Landsbye ligger tæt ved Fabrikken, om dens Gaarde er ikke noget fortrinligen at mælde; men Kirken er usædvanlig smuk med en sirlig Kuppel på Taarnet, har en Deel nye skønne Prydelser og Orgel, saa mange Rejsende drage hen for at see dens mange nye Indretninger, bekostede for nogle Aar siden af Conferenceraad Ryberg.

Kiøng Fabriqve levere særdeles gode Varer, skønt noget dyrere end de udenlandske, men ogsaa noget bedre i Boniteten.  Her kan faaes alle Sorter især ypperlige fine Drejler og Lærreder, hegler Hør og Blaar, Hørfrøe o.a. bl.  For visse bestemte Priser, desuden har Fabrikken ogsaa sit Oplag paa Børsen i Kjøbenhavn, og sælges efter fastsadt Takst.  Inspektør Voelker ved dette Væver-Seminarium har haft den Godhed at tilsende mig ovenanførte Efterretninger derom efter min Anmodning.

I Kiøng er opført et Jordhuus efter Cointeraus Maade, dette smukke Huus er 25 Alen lang og 10 bred, santmenstumpet ere Væggene af Blaaeleer med nogen Jordblanding til 16 Tommers Tykkelse og udvendig rappede med en Blanding af Kalk, Glas, Stenkul og Sand, som sikkrer mod Luftens Paavirkning. Stuerne deri er meget varme og tætte.  Væggene Kjønne og denne Bytgningsmaade er meget at anbefale; man har en trykt Afhændling om disse Huses Bygning oversat af H.E. Seidelin, Kjøbenhavn 1797.

Disse og andre flere Indretninger ved hele Fabriqven ere bekostede af vore patriotiske Ryberg, som nu er død; han har gjort meget for Staten som Handelsmand og har sadt mange Hænder i Arbejde ved andre Fabriqver, han hjalp adskillige Fattige, og lod unge Mennesker rejse Udenlands for at lære; som Godsejer gjorde han store Ting her og i Fyen for Bøndernes Velfærd; han var elsket af alle retssindige, thi han var klog, god, sindig, omgjængelig, og han var en Christen.

Samlet af Anne-Marie Jacobsen, 24/7-2001