Historisk: 8 børn druknede ved Vintersbølle 30. januar 1895

Afskrift fra Møns Folkeblad 1. februar 1895
Formodet skrækkelig Ulykke.
8 Børn sandsynligvis druknede.
Vor Korrespondent i Nestved har i Gaar sendt os følgende
Privattelegram.
Nestved, den 31te Jan., Kl.8.35 Eft. ”Dannebrog” Kjøbenhavn
I Middags fortaltes i Vordingborg, at 8 Børn fra Nyraadsmark og Vintersbølle med en Isflage i Gaar Aftes var ført bort fra Land.
Vi tog Strax af Sted, og det viste sig, at Rygtet havde fortalt ganske rigtigt.

8 Børn løb Onsdag Eftermiddag og legede paa Isen ved Nyraad Havn til hen under Vintersbølle Bleg, da Isflagen mellem Kl. 5 og 6 Aften gik løs og drev ad Falster til. Vinden var nemlig gaaet fra Øst til Nord, saaledes at der blev Fralandsvind, og samtidig blev det Højvande, hvorved Isen blev løftet. Isflagen, som kom i Drift, strakte sig fra Marienlyst Skov og forbi Vintersbølle Skove, en Strækning paa over en Fjerdingvej. Ved Strandbredden var der Torsdag ingen Is at se; Stormen og Højvandet havde taget alt med sig.
Arbejdsmand L. Hansen, som ved 6-Tiden kom til Stede for at tilse Nyraad Skibsbro, hørte ude fra Stranden de ulykkelige Børn raabe: ”Fa`er! Fa`er!”
Han svarede dem igjen og ilede derpaa strax efter Hjælp. Da Kl. var 7, gik endelig 3 Mænd, Stenhugger H. Rasmussen, Ole Larsen og J.P. Rasmussen, ud i en baad for muligvis at kunne redde Børnene, men de hørte ikke noget til dem og kunde intet udrette. De 8 Børn var i en Alder fra 6 til 12 Aar. 4 gik i Bakkebølle Skole, 2 i Nyraad Skole, og 2 af dem havde endnu ikke begyndt at gaa i Skole. De 4 af Børnene, 3 Piger og 1 Dreng, var Væver Lars P. Rasmussens, Vintersbølle, 2 Drenge Skovarbejder Lars Hansens, Vintersbølle, 1 Dreng var Væver Jac. Nielsens Enkes, Nyraad Mark, og 1 Dreng Sømand Ole Bernhard Larsens, Nyraad Mark.
Isen var meget svag, efter Aalestangeres Beretning var den endog saa tynd, at en Øxe med Lethed kunne gaa igjennem den med ét Hug, og der er saaledes stor Sandsynlighed for, at den er gaaet i Stykker under Driften, og at de ulykkelige Børn er omkomne i Bølgerne.
I Formiddag var en halv Snes Mand ude i Baade, for paa Strandens Bund at søge efter Børnene, men deres Søgen var forgjæves
En lille Pige, som var med ude at lege paa Isen, var, kort Tid før Ulykken skete, løbet et Øjeblik til sit Hjem for glædestraalende at meddele Forældrene, at hun og Kammeraterne legede saa godt paa Isen, hvorefter hun løb tilbage og kom ud med paa Isflagen.