Generalforsamlinger: Generalforsamling 2019

Generalforsamling mandag 25. marts 2019 kl. 19:00

Referat

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Lars

Stemmetællere: Rie og Karin

2. Formandens beretning

Fortalt via slideshow. Medlemstal stabiliseret omkring de 50. Der var et godt fremmøde på vores arrangementer i 2018.

Theisens papirværk holder generalforsamling næste onsdag, den 3. april.

Gunhild var blevet nomineret til årets frivillig men vandt desværre ikke. Hun fik dog en fin buket på mødet som tak for hendes store indsats i foreningen.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018

Fremlagt og godkendt

4. Budgetforslag for det kommende år

Fremlagt og godkendt

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. Det blev vedtaget.

6. Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2019/20

Fremlagt. Det kan nævnes at der er udflugt til St. Heddinge tirsdag den 28. maj sidste tilmelding er den 16. maj.

7. Indkomne forslag

Ingen

8. Valg til bestyrelsen

Anne-Marie Jacobsen, Inga Halldorsdotir og Jørgen Hansen blev genvalgt til bestyrelsen

Rie Hansen og Birgitte Apel Jacobsen blev genvalgt som suppleanter

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Jørgen Larsen og Tove Jensen genvalgt som revisorer

Gurli Hansen genvalgt som suppleant

11. Eventuelt

Der blev informeret om den nye bogudgivelse der arbejdes på. Skal udgives i august 2020.