Generalforsamlinger: Generalforsamling 2014

Der blev afholdt ordinær generalforsamling

Mandag den 31. marts 2014, kl. 19.00 i Kulsbjerg Skole, Nyråd – samlingssalen. 

 

Referat

1.         Valg af dirigent og stemmetællere

Lars Lyngskov valgt

2.         Formandens beretning

Godkendt

3.         Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2013 – Foreningen og Beværterhuset

Godkendt

4.         Budgetforslag for det kommende år

Godkendt

5.         Fastsættelse af kontingent

Der foreslås kontingent på kr. 75,- om året.

Betalingsform: Indbetaling på konto 0040-6874516528 i Nordea Bank, kontant på møderne eller hos kasserer Peter Apel.

Godkendt

6.         Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2014/15

Taget til efterretning

7.         Indkomne forslag – ingen forslag indkommet

8.         Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 Peter Apel                                                           Genvalgt

Lars Lyngskov                                                 Genvalgt

Valg af 2 suppleanter.

 Kurt Hansen                                                     Genvalgt

Jørgen Hansen                                                 Genvalgt

 9.          Valg af revisorer og revisorsuppleant.                                           Jørgen Larsen og Tove Jensen

 10.       Eventuelt.

Intet