Generalforsamlinger: Generalforsamling 2020

Generalforsamling mandag den 22. juni 2020 kl. 19:00 

Referat

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Lars

Stemmetæller: Birgitte

2. Formandens beretning

Fortalt via slideshow. Medlemstal stabiliseret omkring de 50. Der var et godt fremmøde på vores arrangementer i 2019.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019

Fremlagt og godkendt

4. Budgetforslag for det kommende år

Fremlagt og godkendt

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. Det blev vedtaget.

6. Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2020/2021

Fremlagt. April foredrag, der der blev aflyst pga. corona afholdes til næste år og foreningsudflugten som ligeledes blev aflyst i år afholdes til næste år med samme program

7. Indkomne forslag

Ingen

8. Valg til bestyrelsen

Lars Lyngskov blev genvalgt til bestyrelsen.

Bente Andersen og Inga Halldorsdottir valgte at træde ud af bestyrelsen.

Birgitte Apel Jacobsen og Per Jensen blev valgt til bestyrelsen

Rie Hansen valgte at træde ud af bestyrelsen som suppleant.

Karin Hansen Møller blev valgt til bestyrelsen som suppleant.  Den anden plads er forsat ledig.

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Jørgen Larsen og Tove Jensen genvalgt som revisorer

Gurli Hansen genvalgt som suppleant

11. Eventuelt

Der blev informeret om foreningens 20-års jubilæum i august og den nye bogudgivelse.

Der blev sagt mange tak til Inga, Bente og Rie for deres store arbejde i foreningens bestyrelse.