Generalforsamlinger: Generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling afholdt

 

Mandag den 19. marts 2018, kl. 19.00 i Kulsbjerg Skole, Nyråd – samlingssalen.

 

 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Steffen Marcussen valgt som dirigent og konstaterede generalforsamling lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Gurli Hansen og H.C. Andersen blev valgt som stemmetællere.

 

2. Formandens beretning

Anne-Marie Jacobsen aflagde årets beretning, som blev godkendt af forsamlingen

Der henstilledes til, billeder fra arrangementer bliver lagt på Facebook, samt at der

publiceres mere for muligheden for at købe guidede ture.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2017  

Afgående kasserer Peter Apel fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

4. Budgetforslag for det kommende år  

Ny kasserer Inga Halldorsdottir fremlagde budgetforslag.

 

5. Vedtægtsændring – Bestyrelsen foreslår tilføjelse i § 5 Tegningsregel: Formand og      

    kasserer tegner foreningen i fælleskab.      

    Forsamlingen godkendte enstemmigt denne tilføjelse.

 

6. Fastsættelse af kontingent

    Der foreslås en kontingentforhøjelse fra 75 kr. til 100 kr. fra 2019

    Betalingsform: Indbetaling på konto 0040-6874516528 i Nordea Bank, kontant på

    møderne eller hos kasserer Inga Halldorsdottir.

Forsamlingen kunne fuldt ud tilslutte sig denne ændring.

 

7. Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2018/19

Arbejdsplanen blev præsenteret og et par småting blev justeret.

 

8. Indkomne forslag – forslag indleveres senest 8 dage før generalforsamlingen

Ingen forslag var indkommet.

 

9. Valg til bestyrelsen

Bente Andersen valgt

Lars Lyngskov genvalgt

 

Valg af 2 suppleanter.

    Rie Hansen genvalgt

Birgitte Apel Jacobsen valgt

 

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

      Jørgen Larsen og Tove Jensen genvalgt

Gurli Hansen genvalgt til suppleant

 

11. Eventuelt.

Peter Apel takkedes for mange års indsats som kasserer i foreningen.