Generalforsamlinger: Generalforsamling 2013

R E F E R A T af generalforsamling

 

Mandag den 18. marts 2013, kl. 19.00 i Kulsbjerg Skole, Nyråd

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

     Per Olsen blev valgt til dirigent, som stemmetællere Kurt Hansen og H.C. Andersen.

     Generalforsamlingen er indkaldt lovligt, og dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Formandens beretning

    Via power-point gennemgik formanden årets mange aktiviteter på en inspirerende og         

     indlevende måde for de 17 fremmødte af de 67 betalende medlemmer.

     Beretningen blev godkendt med akklamation.   

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2012 – Foreningen og Beværterhuset

    Kassereren forelagde regnskaberne, som blev godkendt.

 

4. Budgetforslag for det kommende år

    Kassereren forelagde budgetterne, som blev godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent

    Der foreslås kontingent på kr. 75,- pr. husstand om året, som blev godkendt.

    Betalingsform: Indbetaling på konto 0040-6874516528 i Nordea Bank, eller kontant på 

    møderne, hos kassereren.

 

6. Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2013/14

    Godkendt.

 

7. Indkomne forslag.

    Ingen.

 

8. Valg til bestyrelsen

 

a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

   Anne-Marie Jacobsen – genvalgt

   Karen Schou-Pedersen – genvalgt

   Inga Halldorsdottir – genvalgt

 

b. Valg af 2 suppleanter.

    Kurt Hansen – genvalgt

    Jørgen Hansen – genvalgt

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

    Jørgen Larsen – genvalgt

    Tove Jensen – genvalgt

    Bodil Madsen – genvalgt

 

10. Eventuelt.

      Anne-Marie Jacobsen takkede den nye formand for den gode udvikling i foreningen.

      Per Olsen efterlyste en bedre skiltning til Beværterhuset.