Generalforsamling mandag 31. maj 2021 kl. 17:30-19:00

Vi indkalder hermed til generalforsamling mandag den 31. maj 2021 kl. 17.30 – 19.00 i Samlingssalen på Kulsbjerg Skole Nyrådafdelingen, Bakkebøllevej 6.

 

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020  

4. Budgetforslag for det kommende år  

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til 100 kr.

Betalingsform: Indbetaling på konto 0040-6874516528 i Nordea Bank, Mobile Pay 20737728, kontant på møderne eller hos kasserer Lars Lyngskov.

6. Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2021/22  

7. Indkomne forslag – forslag indleveres senest 8 dage før generalforsamlingen –  

8. Valg til bestyrelsen

a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Anne-Marie Jacobsen – villig til at genopstille

Per Jensen – villig til at genopstille

b. Valg af 2 suppleanter.

Karin Hansen Møller – villig til at genopstille

Bestyrelsen foreslår at Allan Pedersen Kudsk vælges som suppleant

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Jørgen Larsen og Tove Jensen

Bestyrelsen forslår at Anne Sabroe Jensen vælges en revisorsuppleant

11. Eventuelt.

Ønsker du at deltage som frivillig i foreningens arbejde, kan du benytte denne aften til at melde dig.

Bestyrelsen serverer sandwich og vand.

 

Efter generalforsamlingen er der tur til Kong Valdemars Plads og Beværterhuset.