Generalforsamling mandag 22. juni 2020 kl. 19:00

Der afholdes ordinær generalforsamling

Mandag den 22. juni 2020, kl. 19.00 i Kulsbjerg Skole, Nyråd – samlingssalen. 

D A G S O R D E N 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning   

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019  

4. Budgetforslag for det kommende år  

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til 100 kr.

Betalingsform: Indbetaling på konto 0040-6874516528 i Nordea Bank, kontant på møderne eller hos kasserer Lars Lyngskov.

6. Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2020/21

7. Indkomne forslag – forslag indleveres senest 8 dage før generalforsamlingen

8. Valg til bestyrelsen

a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Lars Lyngskov – villig til at genopstille

Bente Andersen – ønsker ikke at genopstille

Inga Halldorsdottir ønsker at udtræde af bestyrelsen et år før hun er på valg

Valg af 2 suppleanter.

Rie Hansen – ønsker ikke at genopstille

Birgitte Apel Jacobsen – er villig til at blive valgt til bestyrelsen.

Per Jensen – er villig til at blive valgt til bestyrelsen

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Jørgen Larsen og Tove Jensen

   Gurli Hansen suppleant 

11. Eventuelt.  

Ønsker du at deltage som frivillig i foreningens arbejde, kan du benytte denne aften til at melde dig.

Efter generalforsamlingen

Derefter drikker vi kaffe og ser billeder fra foreningens aktiviteter og historiske henvendelser.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.