Generalforsamling 27. marts 2017 kl. 19.00

Der afholdes ordinær generalforsamling


Mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00 i Kulsbjerg Skole, Nyråd – samlingssalen.


D A G S O R D E N
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016 – Foreningen og Beværterhuset
4. Budgetforslag for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
Der foreslås kontingent på kr. 75,- om året.
Betalingsform: Indbetaling på konto 0040-6874516528 i Nordea Bank, kontant på
møderne eller hos kasserer Peter Apel.
6. Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2017/18
7. Indkomne forslag – forslag indleveres senest 8 dage før generalforsamlingen
8. Valg til bestyrelsen
a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Inga Halldorsdottir          Genopstiller
Anne-Marie Jacobsen     Genopstiller
Jørgen Hansen                  Genopstiller
b. Valg af 2 suppleanter.
Rie Hansen                        Genopstiller
Bente Andersen               Genopstiller
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.     Jørgen Larsen og
                                                                          Tove Jensen
10. Eventuelt.
Ønsker du at deltage som frivillig i foreningens arbejde, kan du benytte denne aften til at melde dig.
Derefter drikker vi kaffe og ser billeder fra foreningens aktiviteter.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.