Generalforsmaling mandag 19. marts 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling
Mandag den 19. marts 2018, kl. 19.00 i Kulsbjerg Skole, Nyråd – samlingssalen.


D A G S O R D E N
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2017
4. Budgetforslag for det kommende år
5. Vedtægtsændring :  Bestyrelsen foreslår tilføjelse i § 5

Tegningsregel: Formand og kasserer er tegningsberettigede.

6. Fastsættelse af kontingent
Der foreslås en kontingentforhøjelse fra 75 kr. til 100 kr. fra 2019
Betalingsform: Indbetaling på konto 0040-6874516528 i Nordea Bank, kontant på
møderne eller hos kasserer Inga Halldorsdottir.
7. Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2018/19
8. Indkomne forslag – forslag indleveres senest 8 dage før generalforsamlingen
9. Valg til bestyrelsen
a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Peter Apel – genopstiller ikke
Lars Lyngskov – Genopstiller
Valg af 2 suppleanter.
Rie Hansen Genopstiller
Bente Andersen Genopstiller
10. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Jørgen Larsen og Tove Jensen
Gurli Hansen valgt til suppleant
11. Eventuelt.
Ønsker du at deltage som frivillig i foreningens arbejde, kan du benytte denne aften til at melde dig.
Efter generalforsamlingen kommer der et oplæg fra FDF- Ørslev om organisering og
samarbejdet med Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd med særlig fokus på: Kend din
Skov arrangementet og Skovhytten i Vintersbølle skov V/ Birgitte Apel Jacobsen.
Derefter drikker vi kaffe og ser billeder fra foreningens aktiviteter.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.